Dostawa serwera plików dla WIJHARS w Opolu - WIJHARS

Biuletyn
informacji publicznej
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH W OPOLU
Menu pomocnicze

6.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

 

dotyczy zamówienia:
Dostawa serwera plików dla Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Opolu

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa firmy:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Wrocławska 170, 45-835 Opole

NIP: 7541091710, REGON: 000053960

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

1.    Przedmiotem zapytania jest dostawa serwera plików szt. 1.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania przedstawiono w „Specyfikacji technicznej serwera” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4.  Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.11.2018 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer NIP, numer telefonu,

            - podpisana czytelnie przez Oferenta.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wrocławska 170,
45-835 Opole, do dnia 20 października 2018 r. (liczy się data dostarczenia do siedziby Zamawiającego) wraz z załączoną informacją o rodzaju i miejscu ewidencji przedsiębiorcy (KRS, CEIDG).

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  22.10.2018 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie WIJHARS w Opolu, oraz na stronie internetowej pod adresem bipwijhars.e-wojewoda.pl

3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bipwijhars.e-wojewoda.pl

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  1. ocena wstępna: spełnienie wymagań,
  2. wybór dostawcy: Cena najniższa.

           

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem bipwijhars.e-wojewoda.pl,

            W ciągu 3 dni roboczych od daty dokonania wyboru, z wybranym Oferentem zawarta zostanie umowa dostawy.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela p. Norbert Rzepczyk pod numerem telefonu 77 4543118 lub adresem email:

IX. ZAŁĄCZNIKI (do pobrania niżej)

  1. Specyfikacja techniczna serwera.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Wzór umowy dostawy.

 

X. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 170 w Opolu,

kod pocztowy 45-835.          

Klauzule informacyjne dostępne są na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu pod adresem:
https://bipwijhars.e-wojewoda.pl/pl/c/klauzule-informacyjne.html poz. 2

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Rzepczyk Norbert
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert
Opublikował(a): Rzepczyk Norbert
Liczba wyświetleń: 201

Data wytworzenia: 2018-10-08 14:46:27
Data publikacji: 2018-10-08 14:51:09
Ostatnio aktualizował(a): Rzepczyk Norbert
Data ostatniej zmiany: 2018-10-08 14:57:55

Historia zmian artykułu:
2018-10-08 14:57:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, dodano datę publikacji
2018-10-08 14:56:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, korekta błędów

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.